VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností House of Art s.r.o. , se sídlem Nemocniční 3020/6, 301 00 Plzeň, IČO: 272 32 433, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni (dále jen jako „Provozovatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nájemce“) při poskytování služby.

Nájemce rezervací ateliéru elektronickým formulářem potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou. Nájemce odesláním elektronického formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek.

Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními právního řádu České republiky a zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I.PŘEDMĚT ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi Provozovatelem a Nájemcem, je pronájem nebytového prostoru – fotoateliéru provozovaného na adrese Náměstí Republiky 205/31, 301 00 Plzeň s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami ujednanou.

Účelem nájmu je vždy pouze audiovizuální záznam, čili pořízení fotografických snímků nebo videa, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k sjednanému účelu.

II. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

Nájemce objednává službu – pronájem pomocí elektronického formuláře dostupného na adrese https://houseofart.reenio.cz, který je uveřejněn také na webových stránkách Provozovatele. Vytvořením rezervace Nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

III. CENA PRONÁJMU

Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na webových stránkách Provozovatele. Nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu Nájemcem. Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím elektronického formuláře je možné hradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím online platební brány GoPay, kartou prostřednictvím online platební brány GoPay.

V případě bezhotovostní platby je cena zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

Pokud nebude Nájemné uhrazeno v celé výši řádně a včas, má Provozovatel právo od uzavřené smlouvy o Pronájmu odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení.

V případě neuhrazení rezervace do 24 hodin od jejího provedení je tato rezervace automaticky stornována Provozovatelem. Termín v takovém případě automaticky propadá a je opětovně uvolněn k rezervaci.

Ceník se vztahuje pouze na 1 fotografa v ateliéru plus maximálně 5 osob (vyjma dětí do 1 roku). Větší počet osob v ateliéru je možné pouze po předchozí domluvě s Provozovatelem.

IV. DOBA PRONÁJMU

Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně ujednanou mezi Provozovatelem a Nájemcem v každé smlouvě. Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako např. úklid rekvizit a navrácení vybavení na původní místo, úklid, zavírání oken, balení vlastního vybavení atp.).

Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu Nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu Nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a Nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

Dobu pronájmu je možné v rámci jedné objednávky a jednoho dne ujednat vždy pouze na hodiny po sobě jdoucí; pokud bude Nájemce požadovat v rámci jednoho dne více termínů na sebe bezprostředně nenavazujících, musí učinit separátní objednávky a uzavřít s pronajímatelem více smluv.

Nájemce má právo rezervaci 1x bezplatně přesunout. Rezervaci nelze přesunout na nový termín méně než 24 hodin před plánovaným pronájmem. Tato podmínka neplatí v případě speciálních akčních cen balíčků v rámci konkrétních dnů. 

Stornování rezervace je možné maximálně 24 hodin před sjednaným termínem, po uplynutí lhůty pro storno rezervace propadá a Nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dříve než 10 minut před počátkem sjednaného pronájmu (nebude-li dohodnuto jinak).

Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit:

  • dohodou Provozovatele a Nájemce,
  • okamžitou výpovědí Provozovatele v případě, že Nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy.

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE A NÁJEMCE

Provozovatel je povinen odevzdat Nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti Provozovatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání ateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny vybavení a dekorací studia bez předchozího upozornění.

V celém fotoateliéru je přísně zakázáno:

  • focení/natáčení pornografického charakteru
  • konzumace alkoholických nápojů
  • kouření
  • manipulace s otevřeným ohněm
  • používání jakýchkoliv speciálních efektů (kouř, bubliny, konfety, tělové oleje atp.) je možné pouze po předchozí domluvě.
  • zanechání dětí bez dozoru
  • konzumace jídla v prostoru ateliéru (konzumace je povolena v maskérně)
  • provozování činností, které by mohly způsobit škodu

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám.

Nájemce je povinen okamžitě odkladu oznámit Provozovateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá Provozovateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen kdykoliv umožnit Provozovateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání Nájemcem.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti Nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu Provozovateli neprodleně nahradit.

Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), Provozovatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.

Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit Provozovateli předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

Drobné domácí mazlíčky je povoleno do ateliéru vodit pouze po předchozí domluvě s Provozovatelem. Nájemce odpovídá za veškerou škodu, kterou zvíře způsobí.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel je oprávněn zpracovávat kontaktní, identifikační údaje Nájemce a další technické údaje související se Službou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněného zájmu Provozovatele, tedy i pro účely přímého marketingu (informačních a produktových kampaní) Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smlouvy a po skončení této smlouvy po dobu nezbytně nutnou v případě oprávněných zájmů a plnění právních povinností (vedení účetnictví, vymáhání, právní spory, záruční lhůty apod.).

Osobní údaje může Provozovatel získat v souvislosti s uzavřením smlouvy, přímým kontaktem s Nájemcem nebo případně od třetích osob. Nájemce může v případech a za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, o jejich kopii, opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, profilování, jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů. Nájemce má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že Provozovatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž Provozovatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu Nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek v něm uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@houseofart.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb Provozovatele.

Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Provozovatele a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl Provozovatel objektivně posoudit. Provozovatel se zavazuje reklamaci řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude Nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn e-mailem.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Znění těchto podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 29.5.2023